Registrovana test grupa (RTG) je grupa sportista najvišeg ranga koju svaki međunarodni savez i Agencija određuju zasebno, a čiji članovi podliježu testiranju na takmičenju  i izvan takmičenja u okviru planiranog rasporeda testiranja. Sportisti se, osim u nacionalnoj registriranoj test grupi mogu  nalaziti i u registrovanoj test grupi svog međunarodnog saveza u određenom sportu (IF) i njima šalju podatke o lokaciji.

U skladu sa Kodeksom Svjetske antidoping agencije prepoznato je da testiranje izvan takmičenja (out-of-competition) predstavlja osnovu borbe protiv dopinga, te se  jača  povjerenje sportista i šire javnosti u sportu bez dopinga. 

Sportisti mogu biti testirani u svakom trenutku i na svakom mjestu (trening, mjesto stanovanja, škola, fakulteta ili na radnome mjestu.

KVARTAL

PERIOD TRAJANJA KVARTALA

I KVARTAL

01.01. do 31.03.2016

II KVARTAL

01.04 . do 30.06.2016

III KVARTAL

01.07. do  30.09.2016

IV KVARTAL

01.10. do  31.12.2016

Neispunjavanje obaveze dostupnosti za testiranje odnosno propusti vezani za dostavljanje podataka o lokaciji od strane sportiste - člana RTG , predstavlja  kršenje člana 2.4 Kodeksa, za koje je propisana kazna od dvije (2) godine zabrane takmičenja.